مس فلومتر

حقیقتا شما در هر سیستمی که نیاز به اندازه گیری شدت جریان جرمی یا مقایسه دقیق بین جریان ورودی و خروجی داشته باشیم ، بهترین عملکرد را فلومترجرمی یا مس فلومتر خواهد داشت که یکی از محبوب ترین ها در حوزه پتروشیمی و راکتور های شیمیایی است . از انواع مس فلومتر می توان کوریولیس…